قفس مرغ ها – Chicken Coop

  بازدید

  قفس مرغ ها – Chicken Coop سعی کنید تشخیص دهید آقای خروس تخم مرغ را زیر کدام مرغ مخفی کرده است تا به مرحله بعدی بروید. Try to recognize Mr. Shepherd hiding eggs under one hen to the next step.   Google+

  دسته بندی : بازی های فلش فکری

  قفس مرغ ها – Chicken Coop

  سعی کنید تشخیص دهید آقای خروس تخم مرغ را زیر کدام مرغ مخفی کرده است تا به مرحله بعدی بروید.

  Try to recognize Mr. Shepherd hiding eggs under one hen to the next step.

   

  برنامه برای ویرایش
  تصاویر